Πόθεν Έσχες

Πόθεν Έσχες

Στοιχεία Υπόχρεου

Στοιχεία Συζύγου

Στοιχεία Ανήλικων Τέκνων

Έσοδα

Επενδυτικά Προϊόντα

Μίσθωση Θυρίδων

Κινητά Μεγάλης Αξίας – Μετρητά

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Ακίνητα

Μέσα Μεταφοράς και Μηχανήματα Έργου

Συμμετοχές σε Επιχειρήσεις

Δανειακές Υποχρεώσεις και Οφειλές

Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων


Επικοινωνήστε μαζί μας!
Συχνές Ερωτήσεις:

Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που τον καθιστά υπόχρεο και εφόσον αυτή (η ιδιότητα) του δημιουργεί υποχρέωση υποβολής προς όργανο ελέγχου, στο οποίο η περιουσιακή του κατάσταση δεν είναι γνωστή κατά την 31/12/ΧΧ του προηγούμενου έτους.

Η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ημεδαπής και αλλοδαπής κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας, υπόχρεου, συζύγου, προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) και των ανήλικων τέκνων αυτών, την αξία και τον τρόπο κτήσης αυτών. Η υποχρέωση υποβολής αρχικής ΔΠΚ πρέπει να εκπληρωθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας της παρ. 1 του άρθρ. 1 του ν.3213/2003, όπως ισχύει.

Η ετήσια ΔΠΚ υποβάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπόχρεου, συζύγου, προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και των ανήλικων τέκνων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όσων ενηλικιώνονται μέσα στο έτος αναφοράς της ΔΠΚ. Κατά την υποβολή της ΔΠΚ ο υπόχρεος επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με την τελευταία (ηλεκτρονικά) υποβληθείσα ΔΠΚ και διατηρεί αναλλοίωτα τα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο αναφοράς της (31/12/ΧΧ) περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφόσον είναι διαθέσιμη. Η ετήσια ΔΠΚ υποβάλλεται κατά κανόνα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. (Βλ. ερώτηση 21 για ΔΠΚ 2016, 2017 και 2018).

Ο υπόχρεος υποβάλλει ΔΠΚ κάθε έτος, εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για το επόμενο έτος. Η υποχρέωση υποβολής της ΔΠΚ για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος, από το έτος απώλειας αυτής. Όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2017, θα υποβάλλουν ΔΠΚ έτους 2018 (φορολογικό 2017) ακόμη και αν κατά τη διάρκεια του έτους απώλεσαν την ιδιότητα, που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής σχετικής δήλωσης, εκπληρώνοντας την όποια υποχρέωσή τους. Ειδικά για τις περιπτώσεις α’ έως ε’ και ιβ’ του άρθρ. 1 της παρ. 1 του ν.3213/2003 όπως ισχύει, που αφορούν στους υπόχρεους υποβολής προς την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Άρθρου 3Α, η υποχρέωση υφίσταται για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή την λήξη της θητείας του υπόχρεου. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική περίοδος από ειδική διάταξη νόμου.

Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τα οχήματα, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα, καθώς και για τις συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρία.

Η ΔΠΚ είναι κοινή για τον υπόχρεο και τον/την σύζυγο ή του προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.). Ο υπόχρεος καταχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, του/της συζύγου της/του, ή του Μ.Σ.Σ. και των ανήλικων τέκνων τους οριστικοποιεί τη ΔΠΚ του και στη συνέχεια εγκρίνεται η ΔΠΚ από τον/την σύζυγο ή το Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του/της συζύγου της/του, ή του Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου, να υποβληθεί κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται, χωρίς έγκριση, μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να επιλέξει το σχετικό με την άρνηση checkbox και ταυτόχρονα να αναφέρει στις παρατηρήσεις το γεγονός της άρνησης ή της αδυναμίας, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του ετέρου προσώπου.

Μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ από τον υπόχρεο, ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. πρέπει να συνδεθεί εκ νέου στο σύστημα, με τους προσωπικούς (διακριτούς) κωδικούς TAXISnet. Μέσω του κουμπιού/επιλογής “Προβολή Δήλωσης (pdf)” το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον/στη σύζυγο ή το Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου, να εμφανίσει μόνο τα ατομικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και αυτά των ανήλικων τέκνων τους, που έχει υποβάλλει με τη ΔΠΚ του ο υπόχρεος. Η έγκριση γίνεται με την επιλογή του κουμπιού “Οριστικοποίηση”. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπόχρεος προηγουμένως να έχει οριστικοποιήσει τη ΔΠΚ και ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. να διαθέτει κωδικούς TAXISnet.

Επιλέγοντας «Διόρθωση» ο υπόχρεος μπορεί να συμπληρώσει αυθορμήτως ελλείψεις ή ανακρίβειες της ΔΠΚ του, οποτεδήποτε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και μέχρι ένα μήνα μετά τη λήξη αυτής.

Όχι. Για την ορθή συμπλήρωση της ΔΠΚ απαιτούνται επιπλέον στοιχεία που αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση υπόχρεου, συζύγου ή Μ.Σ.Σ. και ανήλικων τέκνων (π.χ. κάθε περιουσιακό στοιχείο στο εξωτερικό, εμπράγματα δικαιώματα στην ημεδαπή που δηλώνονται από άλλο ΑΦΜ από αυτό του υπόχρεου και με διακριτούς κωδικούς TAXISnet, δίκυκλα, μετοχές, φυλασσόμενα μετρητά και αντικείμενα αξίας κ.α.). Ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πραγματικών στοιχείων σε σχέση με αυτά που αντλούνται από το σύστημα TAXIS δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη για την ορθή καταχώρισή τους.

Ο υπόχρεος δηλώνει στην αρχική ΔΠΚ την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού και του/της συζύγου, ή του Μ.Σ.Σ. Στην ετήσια ΔΠΚ ο υπόχρεος δηλώνει την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού και του/της συζύγου, ή του Μ.Σ.Σ. ακόμη κι αν αυτά ενηλικιώθηκαν εντός του έτους που αφορά η δήλωση.

Ναι. Οι πίνακες της ΔΠΚ συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον ο υπόχρεος ή τα μέλη της οικογένειάς του έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στους αντίστοιχους πίνακες. Η επιλογή του σχετικού κουμπιού/check box «Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων…» γίνεται σε όλους τους πίνακες ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν δηλωθεί αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία (ως επιβεβαίωση της μη ύπαρξης).

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ΔΠΚ, ο υπόχρεος επιλέγει σε κάθε πίνακα το κουτί/check box “Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων…”. Στη συνέχεια ο υπόχρεος επιλέγει το ενεργοποιημένο πλέον κουμπί “Οριστικοποίηση Δήλωσης”. Μετά την επιτυχημένη οριστικοποίηση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη του χρήστη, η υποβληθείσα δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δήλωσε στα στοιχεία επικοινωνίας ο υπόχρεος.

Τα συνυποβαλλόμενα εκ του νόμου, δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης, επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά στην υποβαλλόμενη ΔΠΚ και ως εκ τούτου, ο υπόχρεος κατά την ηλεκτρονική υποβολή, δε χρειάζεται να κάνει οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Υπόχρεοι που ανήκουν σε ιδιότητες που ελέγχονται υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ή/και σε όσους εμφανισθεί σχετικό μήνυμα στην καρτέλα «Στοιχεία Υπόχρεου» του συστήματος, οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά σε επόμενη σχετική ερώτηση (No31). Σε περίπτωση που δεν το κάνουν η οριστικοποίηση της ΔΠΚ αποτυγχάνει και εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη σχετικό μήνυμα λάθους σε κόκκινο πλαίσιο. Οι υπόχρεοι μπορούν να επισυνάπτουν (εφόσον το επιθυμούν) οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρούν ότι συμβάλει στην πληρότητα της δήλωσης τους και επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτουν. Όσοι έλαβαν αναδρομικά προηγούμενων ετών, από μισθωτές υπηρεσίες, δηλώνουν το σχετικό ποσό στην ετήσια ΔΠΚ που αφορά στο έτος που εισέπραξαν τα αναδρομικά αυτά και επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τη σχετική βεβαίωση αποδοχών, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά αναδρομικών.

Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) υπάρχει σαν ξεχωριστός πίνακας στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής ΔΠΚ του ν.3213/2003. Η ΔΟΣ υποβάλλεται στην ίδια προθεσμία με τη ΔΠΚ, βάσει της παρ. 25 του αρθρ. 2Α του ν.3213/2003.

Σε περίπτωση απόκτησης νέας ιδιότητας, η οποία ελέγχεται από διαφορετικό όργανο ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση λόγω των δύο ιδιοτήτων, θα υποβληθούν δύο ΔΠΚ στη διάρκεια του ίδιου έτους, μία αρχική και μία ετήσια. Η αρχική θα υποβληθεί μόνο προς το όργανο ελέγχου που προκύπτει από τη νέα ιδιότητα και η ετήσια θα υποβληθεί μόνο προς το όργανο ελέγχου που είναι αρμόδιο για την ιδιότητα του παλαιότερου έτους. Για το επόμενο έτος θα υποβληθεί μία μόνο ετήσια ΔΠΚ και προς τα δύο όργανα ελέγχου, εφόσον για το έτος που αφορά τη ΔΠΚ ισχύουν και οι δύο σχετικές ιδιότητες.

Ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να συμφωνήσει με τη ΔΠΚ της/του υπόχρεου.

Για τα περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων, το ποσοστό ιδιοκτησίας κάθε κατόχου είναι εμφανώς διακριτό, δηλώνεται σε ξεχωριστή γραμμή (καταχώριση) το περιουσιακό στοιχείο κάθε κατόχου και το ποσοστό ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε καθέναν. Αντίθετα, για περιουσιακά στοιχεία που η διάκριση κατοχής δεν είναι εμφανής (συνδικαιούχοι ενός λογαριασμού καταθέσεων) χρησιμοποιούνται τα check boxes της σχετικής καρτέλας, ούτως ώστε το κοινό περιουσιακό στοιχείο να καταχωριστεί μόνο μια φορά.

Όχι. Ο καθένας από τους συζύγους ή το Μ.Σ.Σ υποβάλλει ξεχωριστή ΔΠΚ εκ της δικής του ιδιότητας και ο/η σύζυγος ή το Μ.Σ.Σ. πρέπει να εγκρίνει. Ξεχωριστές ΔΠΚ υποβάλλουν οι σύζυγοι ή τα Μ.Σ.Σ. ακόμα και όταν έχουν ιδιότητες που ελέγχονται από το ίδιο όργανο ελέγχου.

Όχι. Το σύστημα ΠΟΘΕΝ και το σύστημα TAXIS είναι ανεξάρτητα συστήματα. Διαλειτουργούν μεταξύ τους με τρόπο που να διευκολύνεται ο υπόχρεος στην προσυμπλήρωση της δήλωσης με ατομικά του στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στο TAXIS. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτά τα στοιχεία παραμένουν αποθηκευμένα μόνο στο σύστημα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

Επιλέγεται όταν καμία άλλη εκ των προτεινόμενων από το σύστημα τιμών δε μπορεί να σχετισθεί με το υπό καταχώρηση στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος πρέπει να καταχωρίσει επιπλέον, στο σχετικό πεδίο παρατηρήσεων, την αναλυτική του περιγραφή.

Ναι, δεδομένου ότι ως αποκλειστική προθεσμία υποβολής των ετήσιων ΔΠΚ 2016 και 2017 καθώς και αρχικών για ιδιότητα που αποκτήθηκε εντός των ετών 2016-2018, ορίζεται η χρονική περίοδος από 18.02.2019 έως 31.03.2019. Πιο συγκεκριμένα στο τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1, ορίζεται ότι «…Κατ΄ εξαίρεση αρχικές ΔΠΚ με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου στα έτη 2016, 2017 και 2018 και οι ετήσιες ΔΠΚ 2016 (φορολογικό 2015) και 2017 (φορολογικό 2016) υποβάλλονται (εκ νέου για όσους έχουν ήδη υποβάλει) μαζί με τις ΔΠΚ έτους 2018 (φορολογικό 2017), από 18 Φεβρουαρίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2019». Ο υπόχρεος αφού εισαχθεί στο σύστημα του ΠΟΘeN έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, να επιβεβαιώσει και να οριστικοποιήσει εκ νέου τα δεδομένα των προηγούμενων ηλεκτρονικά υποβληθεισών ΔΠΚ του.

Υπόχρεοι που έχουν οριστικοποιήσει τη δήλωσή τους, μπορούν να βεβαιωθούν ότι αυτή υποβλήθηκε οριστικά και επιτυχώς, επιλέγοντας αρχικά «Προβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», στη συνέχεια το έτος που τους ενδιαφέρει από τον (πάνω) πίνακα «Τελικές Δηλώσεις» και βλέπουν στον κάτω πίνακα «Τροποποιήσεις» το ιστορικό των Οριστικοποιημένων και Προσωρινά Αποθηκευμένων Δηλώσεων για το έτος επιλογής. Μια δήλωση θεωρείται οριστικοποιημένη όταν αναγράφεται ο σχετικός Αριθμός Δήλωσης και η αντίστοιχη Ημερομηνία Οριστικοποίησης. Στην περίπτωση που υπάρχει ΝΑΙ στο πεδίο Ανάληψη Καθηκόντων/… η ΔΠΚ είναι αρχική και ΔΕΝ εκπληρώνει την υποχρέωση υποβολής ετήσιας ΔΠΚ. Ετήσια είναι η ΔΠΚ που έχει ΟΧΙ στο αντίστοιχο πεδίο.

Για να μπορεί να προ-συμπληρώσει ο υπόχρεος τη ΔΠΚ του, με τα ακίνητα συζύγου, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο TAXIS, πρέπει προηγουμένως ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ. να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet στο σύστημα (www.pothen.gr) και να επιλέξει στο αριστερό κάθετο μενού την τέταρτη επιλογή «Διαχείριση Εξουσιοδοτήσεων». Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει προσθήκη το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το σχετικό έτος για το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (για τα ακίνητα). Με νέα σύνδεση ο υπόχρεος (με τους προσωπικούς του πλέον κωδικούς) κατά τη συμπλήρωση της ΔΠΚ του, μπορεί να κάνει πλέον προσθήκη ακινήτων συζύγου/Μ.Σ.Σ. από το ΤAXIS, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί στη καρτέλα των ακινήτων.

Όσοι εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, η οριστικοποίηση της ΔΠΚ τους, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 200€ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και εκατό 100€ για τους λοιπούς υπόχρεους. Η οριστικοποίηση της ΔΠΚ με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 800€ για τους υπόχρεους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3Α και 300€ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Απαιτείται η τροποποίηση του περιεχόμενου της ήδη υποβληθείσας ΔΠΚ στις παρακάτω, τουλάχιστον περιπτώσεις: • κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά του στοιχεία του ΜΣΣ. • κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος ήταν σε διάσταση και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία του εν διαστάσει συζύγου. • κατά το διάστημα που αφορά στη δήλωση, ο υπόχρεος είχε ενήλικο τέκνο το οποίο ενηλικιώθηκε εντός του έτους που αφορά η δήλωση και δεν είχε δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία του ενήλικου τέκνου. • Εφόσον ο υπόχρεος είναι/ήταν Δικαστικός ή Εισαγγελικός Λειτουργός (υποχρεωτικά ελεγχόμενοι), άρα οφείλει να επισυνάψει παραστατικά-βεβαιώσεις και να δηλώσει και τις δανειακές υποχρεώσεις του • Εφόσον ο υπόχρεος είναι/ήταν σύζυγος υπόχρεου στην Επιτροπή 3Α (υποχρεωτικά ελεγχόμενοι), συνεπώς οφείλει να επισυνάψει παραστατικά-βεβαιώσεις (ως υποχρεωτικά ελεγχόμενος) και να δηλώσει τις δανειακές υποχρεώσεις του. • Εφόσον ο υπόχρεος στην αρχική ΔΠΚ του δεν είχε δηλώσει την αξία και τον τρόπο κτήσης των περιουσιακών του στοιχείων (πλέον είναι υποχρεωτικό). • Εφόσον ο υπόχρεος στην αρχική ΔΠΚ του είχε δηλώσει τα περιουσιακά του στοιχεία με ημερομηνία διαφορετική από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής του ΔΠΚ. • Εφόσον για κινητό αξίας άνω των 40.000€, ο υπόχρεος δεν είχε επισυνάψει παραστατικά αγοράς ή νόμιμα φορολογικά παραστατικά ή εκτίμηση αυτού. Επίσης εφόσον ήταν ασφαλισμένο και η αξία που είχε δηλωθεί ήταν μικρότερη από την ασφαλιζόμενη αξία • Εφόσον ο υπόχρεος εκποίησε κινητό άνω των 40.000€ και δεν είχε επισυνάψει τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και την εκτίμηση από εκτιμητή του μητρώου

• Οι εκδότες ημερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018) • Οι Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων (δεν αφορά στους Γ. Διευθυντές του Υπ. Οικονομικών – ήδη υπόχρεοι) (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018) • Οι κατά νόμον αναπληρωτές Προϊστάμενοι των Δασαρχείων και των Δασονομείων (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018) • Τα τακτικά, αναπληρωματική μέλη και εισηγητές των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018) • Τα τακτικά, αναπληρωματική μέλη και εισηγητές των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018) • Τα τακτικά, αναπληρωματική μέλη και εισηγητές των Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων και των Κεντρικών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018) • Τα τακτικά, αναπληρωματική μέλη και εισηγητές του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018) • Τα τακτικά, αναπληρωματική μέλη και εισηγητές του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α 186/30.10.2018) (ν.4571/2018 -ΦΕΚ Α 186/30.10.2018) • Το προσωπικό του Υπουργείου Τουρισμού που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής καθώς και οι προϊστάμενοι αντίστοιχων μονάδων (με καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδειών κάθε μορφής) οποιασδήποτε βαθμίδας του Υπουργείου Τουρισμού (ν.4582/2018 – ΦΕΚ Α 208/11.12.2018) • Οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί και ειδικοί τομεακοί γραμματείς του άρθρου 6 του ν.4369/2016 (ν.4590/2019 -ΦΕΚ Α 17/7.2.2019) • Οι υπάλληλοι που αποσπώνται, βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 του ν. 1878/1990 και 2 και 3 του ν.1895/1990, στο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης και διατίθενται σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ν.4590/2019 – ΦΕΚ Α 17/7.2.2019)

Όσοι ανήκουν σε κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης με τους νόμους 4571/2018, 4582/2018 και 4590/2019, υποβάλλουν τη σχετική (αρχική) δήλωσή τους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη δημοσίευση του αντίστοιχου νόμου, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα κατά το οποίο η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή ήταν εκτός λειτουργίας. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας (ήτοι τη δημοσίευση του νόμου που τους όρισε υπόχρεους), περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003. Εξαίρεση αποτελούν οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί και ειδικοί τομεακοί γραμματείς του άρθρου 6 του ν.4369/2016, υποβάλλουν την αρχική δήλωσή τους εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία απόκτηση της ιδιότητάς τους.

Δεν ισχύει κάθε προηγούμενη ηλεκτρονική υποβολή. Ως εκ τούτου για όσους δεν εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για υποβολή (εκ νέου για όσους έχουν ήδη υποβάλει) αρχικών ΔΠΚ με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου στα έτη 2016, 2017 και 2018 και ετήσιων ΔΠΚ 2016 (φορολογικό2015) και 2017 (φορολογικό 2016), στην αποκλειστική προθεσμία που ξεκινά την 18η Φεβρουαρίου 2019 και διαρκεί έως την 31η Μαρτίου 2019, συντρέχουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθ. 6 του ν.3213/2003 που περιλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις (βλ. και ερώτηση 24 για παράβολο εκπρόθεσμης υποβολής).

Ίδιες με τις αναφερόμενες στην απάντηση της ερώτησης 28.

«…Κατ εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 18.2.2019 έως 31.3.2019.» Ν. 4587/2018, ΦΕΚ Α 218/24.12.2018. Επομένως οι προηγούμενα ηλεκτρονικά υποβληθείσες ΔΠΚ ετών 2016,2017,2018 δεν είναι σε ισχύ. Τα δεδομένα αυτών, μετά των συνημμένων τους, είναι διαθέσιμα μόνον στους υπόχρεους προκειμένου να τα επιλέξουν για να υποβάλουν τις ΔΠΚ τους, είτε με μεταβολή, είτε χωρίς μεταβολή του περιεχομένου τους, κατά το διάστημα των προθεσμιών υποβολής που αναφέρονται παραπάνω και για 60 μέρες μετά τη λήξη αυτής. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά θα πάψουν να είναι διαθέσιμα και στους λογαριασμούς των υπόχρεων.

Υποχρεωτικά ελεγχόμενοι είναι οι υπόχρεοι με τις εξής ιδιότητες:
i. Πρωθυπουργός
ii. Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.
iii. Υπουργοί, αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί.
iv. Βουλευτές και ευρωβουλευτές.
v. Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.
vi. Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί.
vii. Σύζυγοι υπόχρεων στην Επιτροπή 3Α της Βουλής
Κατά προτεραιότητα ελεγχόμενοι είναι οι υπόχρεοι με τις εξής ιδιότητες:
viii. Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης.
ix. Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
x. Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών.
xi. Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
xii. Ιδιοκτήτες, εκδότες, βασικοί μέτοχοι, πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές, καθώς και γενικοί διευθυντές και διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση: τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, και επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
xiii. Αρχηγοί και Υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος

Οι ανωτέρω υπόχρεοι (υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα ελεγχόμενοι) οφείλουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ΔΠΚ, να επισυνάψουν (ηλεκτρονικά) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αντίγραφα συμβολαίων όλων των ακινήτων κατά την υποβολή αρχικής δήλωσης και αντίγραφα συμβολαίων των ακινήτων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση, κατά την υποβολή ετήσιας δήλωσης.
• Βεβαιώσεις για τα δηλωθέντα επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως περιγράφονται στο στοιχείο iii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, που περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα του προϊόντος, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών.
• Βεβαιώσεις ή παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν τα δηλωθέντα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις ή παραστατικά για κάθε είδους, δηλωθέντα, χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστευμάτων (trusts).
• Παραστατικά Τραπεζών, Ταμιευτηρίων και άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, από τα οποία αποδεικνύεται η μίσθωση θυρίδων σε αυτά. Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει μεταβολές.
• Παραστατικά αγοράς ή πράξεις φορολογικής αρχής ή ασφαλιστήρια συμβόλαια, εφόσον υφίστανται, για κινητά μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει μεταβολές.
• Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων, κατά την υποβολή ετήσιας δήλωσης, επιπλέον, παραστατικά αγοράς ή πώλησης πλωτών, εναερίων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση.
• Παραστατικά για δηλωθείσα συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση. Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει μεταβολές.

Οι υποχρεωτικά ελεγχόμενοι (κατηγορίες i έως vii) οφείλουν να επισυνάψουν παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν οι δανειακές υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης και κάθε οφειλή που υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000€) ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που αφορά η δήλωση και προέρχεται από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη ηλεκτρονική ετήσια δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο αναφοράς της, περιουσιακά στοιχεία και την αξία κτήσης τους εφόσον είναι διαθέσιμη. Αν τα συμβόλαια ακινήτων που έχουν αποκτηθεί σε προηγούμενες χρήσεις δεν έχουν συμπεριληφθεί σε προγενέστερη χειρόγραφα υποβληθείσα ΔΠΚ προς το ίδιο όργανο ελέγχου πρέπει να επισυναφθούν στην πρώτη ηλεκτρονική ετήσια ΔΠΚ. Σε κάθε περίπτωση η επισύναψη στην πρώτη ετήσια ηλεκτρονική ΔΠΚ συμβολαίων ακινήτων που αποκτήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις συνεισφέρει στην πληρότητα της ΔΠΚ του υπόχρεου.

Προκειμένου να μην ξεπεραστεί το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος (5 MΒ) κάθε αρχείου που επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική ΔΠΚ, προτείνεται να ψηφιοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα με σαρωτή (scanner), επιλέγοντας τύπο σάρωσης ασπρόμαυρο (black & white), μέγιστη ανάλυση 300 dpi, και τύπο αρχείου pdf. Ακολουθώντας τις ανωτέρω οδηγίες, θα καταστεί δυνατό να επισυναφθεί ηλεκτρονικά, η πλειοψηφία των εγγράφων. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάψουν τα έγγραφά τους με αποδεκτή ευκρίνεια ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι όλα τα images, pdf, txt, doc, docx, xls και xlsx.

Για να μπορεί να προ-συμπληρώσει ο υπόχρεος τη Δ.Π.Κ. του, με τα εισοδήματα συζύγου ή Μ.Σ.Σ. που υπέβαλε ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στο Ε1, πρέπει προηγουμένως ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ. να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet στο σύστημα (www.pothen.gr) και να επιλέξει στο αριστερό κάθετο μενού την επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις». Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει προσθήκη το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου και το σχετικό έτος για το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση και στο πεδίο εξουσιοδότηση σε δεδομένα Τaxis να επιλέξει «E1». Με νέα σύνδεση ο υπόχρεος (με τους προσωπικούς του πλέον κωδικούς) κατά τη συμπλήρωση της Δ.Π.Κ. του, μπορεί να κάνει πλέον προσθήκη εισοδημάτων συζύγου ή Μ.Σ.Σ. από το Τaxis, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί στην καρτέλα των εσόδων.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2023
Αρ. Πρωτ 1452

ΠΡΟΣ:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ)

Θέμα: «Ενημερωτικό Σημείωμα»

Έχοντας υπόψη

1. τις από 11-5-2023, 27-9-23 και 2-11-23 αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου
2. τα από 25-9-23 και 31-10-23 ενημερωτικά σημειώματα

Α. Γνωστοποιούνται τα ακόλουθα κατ’ ακολουθίαν περιπτώσεων υπόχρεων, οι οποίοι προσέφυναν στην Επιτροπή Ελέγχου με αντίστοιχα ερωτήματα:

1. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις του άρθρου 32 παρ.1 ν. 2843/2000 τα αμοιβαία κεφάλαια, οποιουδήποτε είδους.

2. Τα τακτικά μέλη της επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έστω κι αν απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις, καθώς η προϋπόθεση της συμμετοχής σε συνεδριάσεις, αναφέρεται στο νόμο μόνο για τα αναπληρωματικά μέλη των συλλογικών οργάνων.

Β. Ανακοινοποιούνται με διευκρινίσεις τα εξής σημεία του από 31-10-23 ενημερωτικού σημειώματος:

1. Σημείο 2: Εκείνοι που φέρουν ιδιότητες του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι οποίες δεν προβλέπονταν στο προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, καθίστανται υπόχρεοι για υποβολή ετήσιων ΔΠΚ από το επόμενο ημερολογιακό έτος, με περίοδο χρήσης την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου νόμου. Δηλαδή η έναρξη υποχρέωσης για ετήσια ΔΠΚ και ΔΟΣ των συγκεκριμένων θα είναι για την υποβολή ΔΠΚ 2024 (χρήση 2023) για την περίοδο από 28/2/23 μέχρι 31/12/2023.

2. Σημείο 3: Εκείνοι που απέκτησαν για πρώτη φορά ιδιότητα υπόχρεου, κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της εφαρμογής του νέου νόμου, η οποία δεν προβλεπόταν από το προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οφείλουν να υποβάλουν αρχική δήλωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την καθορισμένη από αυτές προθεσμία. Δηλαδή η υποχρέωση για αρχική ΔΠΚ και ΔΟΣ των συγκεκριμένων εκπληρούται με την υποβολή αρχικής δήλωσης έτους 2023 (χρήση 2023) με ημερομηνία αναφοράς (ανάληψης ιδιότητας) την 28/2/2023, (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου νόμου 5026/2023, οπότε μεταβάλλεται το καθεστώς τους από μη-υπόχρεο σε υπόχρεο), αφού από εκείνη την ημερομηνία τους αποδόθηκε η υποχρέωση υποβολής για πρώτη φορά από τον νέο νόμο.

3. Σημείο 4: Σε περίπτωση κατάργησης ιδιοτήτων υπόχρεων με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου βρίσκεται η ημερομηνία κατάργησης της ιδιότητας, αποτελεί την τελική χρήση υποχρέωσης υποβολής για τα πρόσωπα που φέρουν τις κατηργημένες ιδιότητες. Επομένως, οι συγκεκριμένοι υποχρεούνται για τελευταία φορά σε υποβολή ΔΠΚ 2024 (χρήση 2023), ενώ η σχετική υποχρέωση αίρεται για τα επόμενα χρόνια.

Γ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και λόγω της ανάγκης των φορέων καταστάσεων υπόχρεων για προσαρμογή στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου κατά την πρώτη εφαρμογή του, με βάσει και τις ως άνω αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, παρατείνεται, μέχρι 10/11/23 η οριστικοποίηση των καταστάσεων υπόχρεων από τους φορείς, σχετικά με την εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεων για όλους τους φορείς σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 5026/2023 (κατάλογοι υπόχρεων).

Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με εντολή Επιτροπής,
Ο Συντονιστής Ελέγχων
Δρ. Στυλιανός Γαλούκας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρ. πρωτ. 1451
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2023

Προς
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

Θέμα: «Ενημερωτικό Σημείωμα»

Σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της στις 27.9.2023:

1. Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, αλλοδαπά πρόσωπα που δεν έχουν μόνιμη κατοικία και δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, όπως έχει ήδη κριθεί σε προηγουμένη απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης λθ’ του άρθρου 222 του ν. 4281/2014, χωρίς να απαιτείται εκ νέου τοποθέτηση της Επιτροπής.

2. Εκείνοι που φέρουν ιδιότητες του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι οποίες δεν προβλέπονταν στο προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, καθίστανται υπόχρεοι για υποβολή ετήσιων ΔΠΚ από το επόμενο ημερολογιακό έτος, με περίοδο χρήσης την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου νόμου.

3. Εκείνοι που απέκτησαν για πρώτη φορά ιδιότητα υπόχρεου, κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της εφαρμογής του νέου νόμου, η οποία δεν προβλεπόταν από το προϋφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οφείλουν να υποβάλουν αρχική δήλωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την καθορισμένη από αυτές προθεσμία.

4. Σε περίπτωση κατάργησης ιδιοτήτων υπόχρεων με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου βρίσκεται η ημερομηνία κατάργησης της ιδιότητας, αποτελεί την τελική χρήση υποχρέωσης υποβολής για τα πρόσωπα που φέρουν τις κατηργημένες ιδιότητες.

5. Είναι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ, όλοι οι εργαζόμενοι στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως φυσικά πρόσωπα εμπίπτοντα στην έννοια του πολιτικού προσωπικού του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

6. Είναι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ οι υπάλληλοι της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί η αποσπαστεί κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με άτυπες πράξεις διάθεσης, εφόσον από τα στοιχεία των υπηρεσιακών τους φακέλων προκύπτει η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση στο ιδιαίτερο γραφείο.

7. Είναι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ ανεξαρτήτως βαθμού ιεραρχίας, όλοι οι τελικώς υπογράφοντες ή έχοντες ελεγκτικά καθήκοντα, σύμφωνα με το οργανόγραμμα του εκάστοτε αναφερομένου στην περίπτωση α’ του άρθρου 12 ν. 5026/2023 φορέα καθώς και οι ασκούντες ελεγκτικά καθήκοντα υπάλληλοι των αναφερομένων στο ίδιο άρθρο φορέων.

8. Είναι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ, οι κατέχοντες αντίστοιχες με το δημόσιο θέσεις στους Ο.Τ.Α. (προϊστάμενοι υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση έργων και μελετών καθώς και οι επιβλέποντες μηχανικοί έργων και μελετών των ΟΤΑ), δοθέντος ότι οι δήμοι εμπίπτουν στην έννοια του Ν.Π.Δ.Δ..

Στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Με εντολή Επιτροπής

Ο Συντονιστής Ελέγχων
Δρ. Στυλιανός Γαλούκας

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/65331/dieykriniseis-gia-to-pooen-esxes-apo-thn-epitroph-elegxoy-ths-boylhs

                  ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ              

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101. 71

e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 2-4-2019

Αριθμ. Πρωτ.:  169

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων Πόθεν Έσχες υπενθυμίζουμε ότι το έτος 2017 λάβαμε επίδομα ταχύτερης διεκπεραίωσης το οποίο δεν αποστάλθηκε στο Taxisnet και δεν υποβλήθηκε με το Ε1, βάσει της ΠΟΛ 1045/2018 (αρ. 6 παρ. 5). Το επίδομα αυτό θα πρέπει ωστόσο να αθροιστεί με τα εισοδήματα του έτους 2017 και να υποβληθεί στην δήλωση Πόθεν Έσχες με βάση σχετική βεβαίωση αποδοχών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Τμήμα μισθοδοσίας).

Για την δήλωση των αναδρομικών του 50% που αφορά στα έτη 2012, 2013 και 2014 όσοι έλαβαν το σχετικό ποσό με βάση δικαστική απόφαση θα πρέπει να προβούν σε συμπληρωματική φορολογική δήλωση των αντίστοιχων ετών (2012, 2013, 2014) σύμφωνα με τη βεβαίωση αποδοχών που θα εκδοθεί από τον εκκαθαριστή κάθε υπηρεσίας, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ποσοστό 25% των αποδοχών αυτών εξαιρείται της φορολόγησης, ενώ όσοι έλαβαν το ποσό αυτό τον Δεκέμβριο 2018 με βάση τη νομοθετική ρύθμιση το ποσό που εισέπραξαν έχει ήδη ενταχθεί στη φετινή φορολογική δήλωση και θα φορολογηθεί αυτοτελώς με συντελεστή 20%.

                  ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                     

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101. 71

e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 22-3-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 156

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 Την 18/3/2019 όλες οι Δικαστικές Ενώσεις αποστείλαμε στην αρμόδια Αρχή Επιτροπής της Βουλής ένα ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διευκρινισθούν ζητήματα που αφορούν τη συμπλήρωση των δηλώσεων Πόθεν Έσχες. Το κείμενο που αποστείλαμε είναι το παρακάτω :

 

 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

(ΑΡ. 3Α Ν. 3213/2003)

 

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε,

Η εφαρμογή του ν. 4571/2018 για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων δημιούργησε πλήθος ερωτημάτων στους υποχρέους σε δήλωση, τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων. Έχουμε λάβει ήδη από την Επιτροπή την από 12-3-2019 ηλεκτρονική επιστολή, η οποία δίνει ορισμένες απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που διατύπωσαν τα μέλη μας. Παραμένουν ωστόσο αδιευκρίνιστα ορισμένα ζητήματα και ενδεικτικά μπορούμε να απαριθμήσουμε τα εξής:

1) Θα πρέπει να δηλωθούν και να υποβληθούν ηλεκτρονικά όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας ή μόνο εφόσον υφίστανται ειδικοί όροι σ’ αυτά;

 2) Σε ποιο πεδίο της Δήλωσης δηλώνονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια;

 3) Θεωρείται ισοδύναμο δικαιολογητικό με τη βεβαίωση της τράπεζας σχετικά με το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού, το εκτυπωμένο μέσω web banking έγγραφο;

 4) Εάν ένας τραπεζικός λογαριασμός είναι μηδενικός ή και χρεωστικός θα πρέπει να δηλωθεί ;

 5) Υπάρχουν πιστοποιημένοι εκτιμητές  του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι θα μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της εκτίμησης τιμαλφών και χρυσών νομισμάτων; Παρακαλείσθε να υποδείξετε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ερώτημα τίθεται διότι από σχετική δειγματοληπτική έρευνα μελών μας προέκυψε ότι οι πιστοποιημένοι εκτιμητές του Υπουργείου Οικονομικών έχουν ειδικότητες οικονομολόγου ή πολιτικού μηχανικού και αρνούνται να αναλάβουν την εκτίμηση τιμαλφών και χρυσών νομισμάτων.

 6) Η κατοχή πιστωτικής κάρτας ή οι οφειλές σε πιστωτικές κάρτες κατά την ημερομηνία που αναφέρεται η δήλωση συνιστούν δανειακή υποχρέωση, την οποία τα μέλη μας υποχρεούνται να δηλώσουν; Σε καταφατική περίπτωση με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει η δήλωση αυτή (σε ποιο πεδίο κλπ.);

 7) Η εφαρμογή του πόθεν έσχες συμφωνεί με τη διατύπωση του νόμου, σύμφωνα με την οποία για τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία αρκεί η αναφορά του στοιχείου και της αξίας κτήσης, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη, δεν απαιτείται όμως η αναφορά του τρόπου κτήσης και της πηγής προέλευσης των χρημάτων; Το ερώτημα τίθεται διότι εφόσον ο υπόχρεος δηλώσει τη διαθέσιμη αξία (υφιστάμενου περιουσιακού στοιχείου), το σύστημα ζητάει υποχρεωτικά τον τρόπο κτήσης και την πηγή προέλευσης των χρημάτων.

 8) Τραπεζικοί λογαριασμοί και paypal: Στην έννοια των τραπεζικών λογαριασμών εμπίπτει ο τηρούμενος ηλεκτρονικά λογαριασμός στην υπηρεσία paypal; (βλ. https://www.paypal.com/re/). Εάν ναι, απαιτούνται προσαρμοσμένες στη φύση του λογαριασμού αυτού οδηγίες

       α) ως προς τη συμπλήρωση σχετικών πεδίων (π.χ. δεν υπάρχει αρ. λογαριασμού) και

       β) ως προς τις βεβαιώσεις σχετικά με το υπόλοιπο (χορηγείται μόνον βεβαίωση όλων των συναλλαγών κατά το έτος αναφοράς χωρίς να προκύπτει το υπόλοιπο κατά τη ζητούμενη χρονική στιγμή).

9) Ασφαλιστικά προϊόντα: Στην έννοια των “ασφαλιστικών προϊόντων” (άρθρο 2 παρ. 1 περ. α. στ. iv) ποιά ακριβώς προϊόντα υπάγονται και πρέπει να δηλωθούν; Σημ ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια διακρίνονται σε γενικές γραμμές στις εξής συνήθεις κατηγορίες:

       α) ζωής (όπου υπάγονται οι ασφαλίσεις

i.υγείας,

ii.θανάτου

iii. επιβίωσης ή συνταξιοδότησης ή αποταμίευσης),

    β) γενικές ασφάλειες ή ζημιών (ετήσια ανανεούμενες) οχημάτων, σπιτιού κ.λπ. Παρακαλούμε όπως αποσαφηνίσετε την έννοια καθώς επίσης και τα σχετικά παραστατικά που πρέπει να αναζητηθούν. Επίσης παρακαλούμε να αποσαφηνίσετε στην περίπτωση αυτή των ασφαλιστηρίων τι νοείται ως “αξία κτήσης” και τι ως “αποτίμηση”.

10) Σε περίπτωση που σύζυγοι (ή εν διαστάσει σύζυγοι) αυτοτελώς υποχρέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, είναι και οι ίδιοι αυτοτελώς υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα επίσης της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, αρκεί η υποβολή δηλώσεως από καθένα εκ των συζύγων, η οποία θα περιλαμβάνει μόνο τα δικά του περιουσιακά στοιχεία (και όχι και του/της συζύγου του, αφού εκείνος/η υπέχει αυτοτελώς υποχρέωση δηλώσεως των δικών της περιουσιακών στοιχείων);

11) Τα μέλη μας, τα οποία λαμβάνουν σύμφωνα με το νόμο επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων (βλ. την υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1071818 ΕΞ 2018/9.10.2018 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ), οφείλουν να το συμπεριλάβουν στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης και αν ναι, με ποιο τρόπο;

12) Σύζυγος δικαστικού λειτουργού είναι αυτοτελώς υπόχρεος. Υπέβαλε δήλωση για το έτος 2015  στη Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008. Στη δήλωση αυτή, κατόπιν της 373/2016 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών, δεν περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία του δικαστικού λειτουργού. Για τα έτη 2016 και 2017 δεν υποβλήθηκε δήλωση μετά τις 2649/2017 και 3312/2017 ακυρωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου. Ήδη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του ν. 3213/2003 (άρθρο 4 παρ. 8 ν. 4571/2018) ο/η σύζυγος του δικαστικού λειτουργού υποβάλλει δήλωση και ελέγχεται από την επιτροπή του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003.

Ερωτάται:

Α) Πρέπει να υποβληθεί εξ αρχής νέα δήλωση και για τα τρία έτη;

B) Πώς θα ενημερωθεί η Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ότι δεν έχει πλέον αρμοδιότητα ελέγχου του/της συζύγου του δικαστικού λειτουργού;

Επειδή καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Δηλώσεων είναι η 31η Μαρτίου 2019 και δεν έχει ακόμα απαντηθεί το αίτημά μας για παράταση της προθεσμίας, παρακαλούμε για την κατά το δυνατό συντομότερη τοποθέτηση της Επιτροπής επί των παραπάνω ζητημάτων.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης
Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας
Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Ελευθέριος Μιχαηλίδης, Εισαγγελέας Εφετών
Ασημίνα Σαντοριναίου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σήμερα το πρωί λάβαμε την εξής απάντηση από την αρμόδια Αρχή επί των ερωτημάτων μας, την οποία σας κοινοποιούμε :

Επί των από 18-3-2019 ερωτημάτων σας (επισυνάπτονται), αναφέρουμε τα εξής:

1] Ως ασφαλιστικά προϊόντα δηλώνονται ΜΟΝΟ τα συμβόλαια ασφάλισης που συνδέονται με επενδυτικά ή αποταμιευτικά- συνταξιοδοτικά προγράμματα και είναι δεκτικά εξαγοράς (και όχι αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών υγείας, αυτοκινήτου, κ.λ.π.). Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δηλώνονται στα επενδυτικά προϊόντα επιλέγοντας στο πεδίο «Είδος Επενδυτικού Προϊόντος» καταχωρείται «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ». Σε περίπτωση εξαγοράς υποβάλλεται σχετικό παραστατικό. Ως αξία κτήσης του προϊόντος θεωρείται το συνολικό ποσό ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί έως το χρόνο που αφορά η δήλωση, ενώ ως αποτίμηση η αξία εξαγοράς κατά τον ίδιο χρόνο.( απάντηση επί των ερωτημάτων 1, 2 και 9).

2] Κάθε παραστατικό από το οποίο προκύπτει το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται είναι ισοδύναμο με βεβαίωση της τράπεζας. (απάντηση επί του ερωτήματος 3).

3] Εάν ένας τραπεζικός λογαριασμός είναι μηδενικός δηλώνεται και επισυνάπτεται αντίστοιχο παραστατικό. Εάν είναι χρεωστικός (δηλαδή έχει αρνητικό υπόλοιπο λόγω υπερανάληψης) θα πρέπει να καταχωριστούν από στην καρτέλα δανείων-οφειλών. (απάντηση επί του ερωτήματος 4).

4] Για τα κινητά μεγάλης αξίας εφόσον υφίσταται αντικειμενική αδυναμία πρόβλεψης και εκτίμησης της πραγματικής τους αξίας δηλώνονται εξ αυτών ΜΟΝΟ όσα ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (ήτοι άνω των 40.000€) και για τα οποία υπάρχει αποδεικτικό της αξίας τους, όπως παραστατικό αγοράς ή πράξη φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή ασφαλιστική σύμβαση σε περίπτωση ασφάλισής τους. (Σχετ. και γνωμοδ. 6/2016 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.- απάντηση επί του ερωτήματος 5).

5] Η κατοχή πιστωτικής κάρτας και οι σχετικές οφειλές συνιστούν δανειακή υποχρέωση (οφειλή), η οποία πρέπει να δηλωθεί. Καταχωρούνται ως εξής: Στο αρχικό ποσό καταχωρείται το ποσό που οφείλεται κατά την ημερoμηνία έκδοσης του τελευταίου (πριν την 31η Δεκεμβρίου) λογαριασμού (statement) της κάρτας. Στο υπόλοιπο οφειλόμενο καταχωρείται το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής κατά την ως άνω ημερομηνία. Εάν δεν έχει γίνει χρήση της πιστωτικής κάρτας, το υπόλοιπο οφειλόμενο καταχωρείται ως μηδενικό. Δεν αναγράφεται το πιστωτικό όριο ως αρχικό ποσό. Πρόσφορο είναι κάθε παραστατικό από το οποίο προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία. (απάντηση επί του ερωτήματος 6).

6] Για τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία , εφόσον καταχωρείται αξία κτήσης μεγαλύτερη του μηδενός, θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο τρόπος κτήσης και η πηγή προέλευσης των χρημάτων. (απάντηση επί του ερωτήματος 7)

7] Οι τηρούμενοι ηλεκτρονικά λογαριασμοί στην υπηρεσία paypal (βλ. https://www.paypal.com/re/) και τα υπόλοιπα αυτών δηλώνονται ως τραπεζικοί λογαριασμοί, με προσαρμογή των απαντήσεων στα πεδία εφαρμογής [αριθμός λογαριασμού : 0000, Είδος Κατάθεσης : Άλλη περίπτωση, Παρατηρήσεις: (περιγραφή του περιουσιακού στοιχείου)]. Για το υφιστάμενο κατά τον κρίσιμο χρόνο υπόλοιπο αρκεί απόσπασμα της τελευταίας εγγραφής της βεβαίωσης συναλλαγών-κινήσεων. (απάντηση επί του ερωτήματος 8).

8] Σύζυγοι (και εν διαστάσει σύζυγοι) που αμφότεροι υπάγονται αυτοτελώς στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τα περιουσιακά στοιχεία του/της συζύγου (δύο όμοιες ΔΠΚ με αντιστροφή των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων) (απάντηση επί του ερωτήματος 10).

9] Το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται οι δικαστικοί λειτουργοί κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003), αποτελεί εισόδημα που πρέπει να συμπεριληφθεί στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως αποτυπώνεται στην σχετική βεβαίωση. Επισημαίνεται ότι ως έσοδο ελεγχόμενης χρήσης καταχωρίζεται κάθε ταμειακή εισροή ανεξάρτητα του αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (πώληση περιουσιακού στοιχείου μικρής αξίας) ή φορολογείται σε άλλο έτος (αναδρομικά). (απάντηση επί του ερωτήματος 11).

10] Για όλες τις ηλεκτρονικές Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) που έχουν υποβληθεί πριν από την 30η Οκτωβρίου 2018 οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νόμου, διαφορετικά πρέπει να προσαρμοστούν στις ισχύουσες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι αρχικές ΔΠΚ & ΔΟΣ για απόκτηση ιδιότητας εντός των ετών 2016, 2017 και 2018, καθώς και ετήσιες ΔΠΚ & ΔΟΣ 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 18.02.2019 έως 31.03.2019. Όλες οι δηλώσεις των συζύγων υπόχρεων στην Επιτροπή του άρθρου 3Α του ν 3213/2003 δρομολογούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή αποκλειστικά στην εν λόγω Επιτροπή και σε κανένα άλλο όργανο. Η Γ΄ Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ενημερώνεται μέσω αναφοράς (report) από την ηλ. εφαρμογή για τους υπόχρεους που υπέβαλλαν δήλωση (χωρίς να φαίνεται η δήλωση) αλλά δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου. (απάντηση επί του ερωτήματος 12).

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι στα «Επενδυτικά Προϊόντα» καταχωρούνται αυτά που βρίσκονται στην κατοχή σας την 31η Δεκεμβρίου του έτους το οποίο αφορά η Δήλωση, χωρίς να απαιτείται δήλωση των ενδιάμεσων κινήσεων του έτους.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας!