Ξενοδοχείο, Κατοικία, Δωμάτιο

Ξενοδοχείο – Κατοικία – Δωμάτιο

iHotel

…τιμολόγηση υπηρεσιών (Room Rate, BB, HB, All Inclusive)…

…Transfer Pricing…συντελεστής ΦΠΑ…κοστολόγηση…

…κατανομή κερδών ανά κλάδο εκμετάλλευσης…

…εποχιακό προσωπικό…επιδοτήσεις…ΕΣΠΑ…


iHotel

  • …τιμολόγηση υπηρεσιών (Room Rate, BB, HB, AllInclusive)…

  • …Transfer Pricing…

  • …συντελεστής ΦΠΑ…

  • …κοστολόγηση…κατανομή κερδών ανά κλάδο εκμετάλλευσης…

  • …εποχιακό προσωπικό…επιδοτήσεις…ΕΣΠΑ…Καθημερινή ενημέρωση

παραστατικών...

…online

Καθημερινή ενημέρωση

ταμείου...

…online

Προγραμματισμός

Υποχρεώσεων

…online

Βραχυχρόνια

Μίσθωση

Reporting

Budgeting

Reporting

BudgetingΕπικοινωνήστε μαζί μας!